top of page

PRIVACYVERKLARING

Puur voor Mama, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.puurvoormama.nl

0612323399

info@puurvoormama.nl

KvK: 74835289

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met Puur voor Mama. Het is van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom is in deze verklaring uiteengezet hoe er met jouw persoonsgegevens omgegaan wordt en welke rechten je hebt.

Puur voor Mama verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Puur voor Mama gebruikt je gegevens nergens anders voor dan wat Puur voor Mama wenselijk en noodzakelijk acht voor het goed functioneren van de overeengekomen werkzaamheden. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan info@puurvoormama.nl

 1. Het uitvoeren van het lidmaatschap
  Als je lid bent/wordt, word je voor-, achter- en geboortenaam, adres, telefoonnummer(s), emailadres, geregistreerd. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de eigenaar Marja Brouwers-Verbruggen en eventuele toekomstige werknemer(s) van Puur voor Mama. Buiten Puur voor Mama worden de gegevens niet aan derden beschikbaar gesteld. De gegevens worden bewaard zolang je lid bent en ook van ex-leden (zie punt 4).

 2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Puur voor Mama verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van jouw betaling
  - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  - Je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.

 3. Administratie
  Behalve bovengenoemde gegevens worden de zakelijke bankgegevens en evt. facturen, vastgelegd. Deze zijn toegankelijk voor de financiële administratie en fiscale aangifte. Deze gegevens worden minimaal bewaard volgens de wettelijke termijnen (momenteel voor de financiële administratie gedurende 7 jaar).

 4. Na beëindiging van je lidmaatschap
  Als je geen lid meer bent, worden ten behoeve van bijzondere gebeurtenissen, belastingcontrole e.d. uw gegevens bewaard. Deze gegevens zijn beschikbaar voor Puur voor Mama.

 5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Puur voor Mama bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  persoonsgegevens  > 2 jaar > Ledenadministratie/doorgeven van wijzigingen in de dienstverlening van Puur voor Mama
  Personalia               > 2 jaar > Ledenadministratie/doorgeven van wijzigingen in de dienstverlening van Puur voor Mama
  Adres                       > 2 jaar > Ledenadministratie/doorgeven van wijzigingen in de dienstverlening van Puur voor Mama
  E-mailadres             > 2 jaar > Ledenadministratie/doorgeven van wijzigingen in de dienstverlening van Puur voor Mama

 6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  Puur voor Mama verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 7. Beveiliging persoonsgegevens
  Puur voor Mama neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puurvoormama.nl.

 8. Wijziging van het privacy beleid
  Puur voor Mama past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal Puur voor Mama je per e-mail en via de website informeren.

 9. Contactgegevens
  Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Puur voor Mama wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

 10. Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens
  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page